Klienta numurs
Kartes numurs
Izvēlieties paroli
Atkārtojiet paroli
Piekrītu noteikumiem
 

1. Noteikumos lietoto jēdzienu skaidrojums


1.1. Mans Viasat – Viasat interneta mājas lapā www.viasat.lv ir izveidota Viasat pakalpojumu vadības sistēma, kas nodrošina piekļuvi internetā apskatīt informāciju par Jums sniegtajiem Viasat pakalpojumiem.
1.2. Viasat – Ārvalsts komersanta filiāle „Viasat AS Latvia filiāle”, vienotās reģistrācijas numurs 40103238282, juridiskā adrese Dzelzavas iela 120G, Rīga, Latvija, LV-1021.
1.3. Lietotājs – Viasat klients - fiziska persona, kas ir vecāka par 18 gadiem, pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā, ir noslēgusi Viasat elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu un atbilstoši Noteikumiem lieto Mans Viasat pakalpojumus.
1.4. Reģistrēšanās – reģistrācijas anketas aizpildīšana Viasat interneta mājas lapā www.viasat.lv, nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Noteikumiem un citas darbības, kas nepieciešamas Mans Viasat lietošanai.
1.5. Lietotāja konts – informācijas kopums, kurai Lietotājs piekļūst, norādot Lietotājvārdu un Paroli.
1.6. Lietotājvārds – Lietotāja izvēlēts unikāls vārds, kuru izmanto identifikācijai, pieslēdzoties Mans Viasat.
1.7. Parole – Lietotāja izvēlēta parole, ko lieto, pieslēdzoties Mans Viasat.
1.8. Noteikumi – šie Mans Viasat pakalpojuma lietošanas noteikumi.
1.9. Piekļuves dati – Lietotāja izvēlēta un/vai Viasat piešķirta unikāla piekļuves datu kombinācija.


2. Vispārīgie noteikumi


2.1. Noteikumi ir neatņemama Viasat elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastāvdaļa.
2.2. Noteikumi nosaka Mans Viasat reģistrēšanas un lietošanas kārtību, kā arī Viasat un Lietotāja saistības attiecībā uz Mans Viasat izmantošanu.
2.3. Pirms Mans Viasat Lietotāja konta reģistrēšanas, Lietotājs iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.
2.4. Lietotāja konta reģistrācija notiek elektroniskā veidā, Lietotājam izveidojot Lietotāja kontu un apstiprinot Noteikumus.
2.5. Lietotājs apstiprina, ka, reģistrējot Lietotāja kontu, tā iesniegtie dati ir patiesi, pilnīgi un spēkā esoši. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā Viasat ir tiesības pārtraukt Lietotāja piekļuvi Lietotāja kontam un par šo pārkāpumu informēt attiecīgās tiesībsargājošās iestādes.
2.6. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs piekrīt, ka visi nodotie personas dati ir nodoti ar tiešu un noteiktu Lietotāja piekrišanu, un Lietotājs piekrīt, ka Viasat veiks personas datu apstrādi patstāvīgi vai arī saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu uzticēs personas datu apstrādi personas datu operatoram.
2.7. Mans Viasat ir pieejams internetā visu diennakti, ja vien to neliedz no Viasat neatkarīgi apstākļi. Ir pieļaujami īslaicīgi Mans Viasat sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Mans Viasat un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.


3. Piekļuves dati un Lietotāja identifikācija


3.1. Darbam ar Mans Viasat, pieslēdzoties no Viasat interneta mājas lapas www.viasat.lv, Lietotājs izmanto šādus Piekļuves datus: Lietotājvārdu un Paroli.
3.2. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs norāda Lietotājvārdu, Paroli, derīgu un precīzu e-pasta adresi, tālruņa numuru, Klienta numuru un Kartes numuru, kas norādīti Lietotāja noslēgtajā Viasat elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā.
3.3. Lietotājvārds un Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Lietotājs un Viasat apņemas neizpaust trešajām personām un novērst trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.


4. Lietotāja saistības un atbildība


4.1. Lietotājs apņemas:
4.1.1. lietot Mans Viasat atbilstoši Noteikumiem;
4.1.2. reģistrējot Lietotāja kontu, sniegt patiesu informāciju un nekavējoties paziņot Viasat par jebkādām izmaiņām sniegtajā informācijā, tai skaitā, norādīt precīzu savu e-pasta adresi, tālruņa numuru;
4.1.3. reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs apstiprina, ka netiek izmantoti citas personas dati;
4.1.4. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar Mans Viasat lietošanu, novērst jebkādu iespēju trešajām personām to uzzināt;
4.1.5. ja konfidenciāla informācija ir kļuvusi zināma trešajām personām vai ir notikusi piekļuve Lietotāja kontam bez Lietotāja piekrišanas vai Lietotājam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis, Lietotājs nekavējoties par šo faktu informē Viasat, nosūtot ziņu uz e-pastu: info@viasat.lv;
4.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves datus.
4.3. Lietotājam ir tiesības informēt Viasat par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm Mans Viasat, nosūtot e-pastu uz info@viasat.lv.


5. Viasat saistības un atbildība


5.1. Viasat apņemas:
5.1.1. identificēt Lietotāju atbilstoši Mans Viasat lietošanas noteikumiem;
5.1.2. apstrādājot Mans Viasat ietvaros iegūtos Lietotāja personas datus, rūpēties par to drošību, ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus un bez Lietotāja piekrišanas neizpaust tos trešajām personām;
5.1.3. nodrošināt Mans Viasat pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar Noteikumiem.
5.2. Viasat neatbild par bojājumiem vai traucējumiem Mans Viasat darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, pārtraukums elektroenerģijas piegādē, neatbilstošu vai nelicencētu programmatūru lietošana vai citi no Viasat neatkarīgi apstākļi.
5.3. Viasat neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, gadījumā, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Mans Viasat, izmantojot Lietotāja Piekļuves datus.


6. Mans Viasat pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana


6.1. Viasat pārtrauc Mans Viasat pakalpojuma sniegšanu Lietotājam:
6.1.1. pēc Lietotāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas, ko Lietotājs nosūta no savas Mans Viasat reģistrētās e-pasta adreses uz Viasat e-pasta adresi viasat@infomail.lv;
6.1.2. ja Viasat ir pārtraucis pakalpojuma sniegšanu Lietotājam Viasat elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;
6.1.3. ja Viasat rodas pamatotas šaubas par Mans Viasat nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;
6.1.4. ja Lietotājs neievēro šos Noteikumus.


7. Citi noteikumi


7.1. Viasat ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Mans Viasat pakalpojumu apjomu un sniegšanas kārtību, kā arī grozīt šos Noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot Viasat interneta mājas lapā www.viasat.lv.
7.2. Noteikumi stājas spēkā ar Mans Viasat lietošanas uzsākšanu un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
7.3. Lietotāja elektroniska piekrišana šiem Noteikumiem un Mans Viasat lietošana ir apstiprinājums tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem, Viasat paziņotajiem Noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un pilnībā piekrīt tiem.
7.4. Lietotājs piekrīt, ka Noteikumi tiek apstiprināti elektroniski.
7.5. Lietotājs piekrīt, ka, pamatojoties uz Noteikumiem, Lietotāja dotie rīkojumi tiek iesniegti un apstrādāti elektroniski. Lietotāja apstiprināts elektroniskais dokuments ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē.


Klienta numurs
Telefona numurs
+371

 
Piekrītu noteikumiem
 

1. Noteikumos lietoto jēdzienu skaidrojums


1.1. Mans Viasat – Viasat interneta mājas lapā www.viasat.lv ir izveidota Viasat pakalpojumu vadības sistēma, kas nodrošina piekļuvi internetā apskatīt informāciju par Jums sniegtajiem Viasat pakalpojumiem.
1.2. Viasat – Ārvalsts komersanta filiāle „Viasat AS Latvia filiāle”, vienotās reģistrācijas numurs 40103238282, juridiskā adrese Dzelzavas iela 120G, Rīga, Latvija, LV-1021.
1.3. Lietotājs – Viasat klients - fiziska persona, kas ir vecāka par 18 gadiem, pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā, ir noslēgusi Viasat elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu un atbilstoši Noteikumiem lieto Mans Viasat pakalpojumus.
1.4. Reģistrēšanās – reģistrācijas anketas aizpildīšana Viasat interneta mājas lapā www.viasat.lv, nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Noteikumiem un citas darbības, kas nepieciešamas Mans Viasat lietošanai.
1.5. Lietotāja konts – informācijas kopums, kurai Lietotājs piekļūst, norādot Lietotājvārdu un Paroli.
1.6. Lietotājvārds – Lietotāja izvēlēts unikāls vārds, kuru izmanto identifikācijai, pieslēdzoties Mans Viasat.
1.7. Parole – Lietotāja izvēlēta parole, ko lieto, pieslēdzoties Mans Viasat.
1.8. Noteikumi – šie Mans Viasat pakalpojuma lietošanas noteikumi.
1.9. Piekļuves dati – Lietotāja izvēlēta un/vai Viasat piešķirta unikāla piekļuves datu kombinācija.


2. Vispārīgie noteikumi


2.1. Noteikumi ir neatņemama Viasat elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastāvdaļa.
2.2. Noteikumi nosaka Mans Viasat reģistrēšanas un lietošanas kārtību, kā arī Viasat un Lietotāja saistības attiecībā uz Mans Viasat izmantošanu.
2.3. Pirms Mans Viasat Lietotāja konta reģistrēšanas, Lietotājs iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.
2.4. Lietotāja konta reģistrācija notiek elektroniskā veidā, Lietotājam izveidojot Lietotāja kontu un apstiprinot Noteikumus.
2.5. Lietotājs apstiprina, ka, reģistrējot Lietotāja kontu, tā iesniegtie dati ir patiesi, pilnīgi un spēkā esoši. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā Viasat ir tiesības pārtraukt Lietotāja piekļuvi Lietotāja kontam un par šo pārkāpumu informēt attiecīgās tiesībsargājošās iestādes.
2.6. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs piekrīt, ka visi nodotie personas dati ir nodoti ar tiešu un noteiktu Lietotāja piekrišanu, un Lietotājs piekrīt, ka Viasat veiks personas datu apstrādi patstāvīgi vai arī saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu uzticēs personas datu apstrādi personas datu operatoram.
2.7. Mans Viasat ir pieejams internetā visu diennakti, ja vien to neliedz no Viasat neatkarīgi apstākļi. Ir pieļaujami īslaicīgi Mans Viasat sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Mans Viasat un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.


3. Piekļuves dati un Lietotāja identifikācija


3.1. Darbam ar Mans Viasat, pieslēdzoties no Viasat interneta mājas lapas www.viasat.lv, Lietotājs izmanto šādus Piekļuves datus: Lietotājvārdu un Paroli.
3.2. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs norāda Lietotājvārdu, Paroli, derīgu un precīzu e-pasta adresi, tālruņa numuru, Klienta numuru un Kartes numuru, kas norādīti Lietotāja noslēgtajā Viasat elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā.
3.3. Lietotājvārds un Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Lietotājs un Viasat apņemas neizpaust trešajām personām un novērst trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.


4. Lietotāja saistības un atbildība


4.1. Lietotājs apņemas:
4.1.1. lietot Mans Viasat atbilstoši Noteikumiem;
4.1.2. reģistrējot Lietotāja kontu, sniegt patiesu informāciju un nekavējoties paziņot Viasat par jebkādām izmaiņām sniegtajā informācijā, tai skaitā, norādīt precīzu savu e-pasta adresi, tālruņa numuru;
4.1.3. reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs apstiprina, ka netiek izmantoti citas personas dati;
4.1.4. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar Mans Viasat lietošanu, novērst jebkādu iespēju trešajām personām to uzzināt;
4.1.5. ja konfidenciāla informācija ir kļuvusi zināma trešajām personām vai ir notikusi piekļuve Lietotāja kontam bez Lietotāja piekrišanas vai Lietotājam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis, Lietotājs nekavējoties par šo faktu informē Viasat, nosūtot ziņu uz e-pastu: info@viasat.lv;
4.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves datus.
4.3. Lietotājam ir tiesības informēt Viasat par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm Mans Viasat, nosūtot e-pastu uz info@viasat.lv.


5. Viasat saistības un atbildība


5.1. Viasat apņemas:
5.1.1. identificēt Lietotāju atbilstoši Mans Viasat lietošanas noteikumiem;
5.1.2. apstrādājot Mans Viasat ietvaros iegūtos Lietotāja personas datus, rūpēties par to drošību, ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus un bez Lietotāja piekrišanas neizpaust tos trešajām personām;
5.1.3. nodrošināt Mans Viasat pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar Noteikumiem.
5.2. Viasat neatbild par bojājumiem vai traucējumiem Mans Viasat darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, pārtraukums elektroenerģijas piegādē, neatbilstošu vai nelicencētu programmatūru lietošana vai citi no Viasat neatkarīgi apstākļi.
5.3. Viasat neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, gadījumā, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Mans Viasat, izmantojot Lietotāja Piekļuves datus.


6. Mans Viasat pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana


6.1. Viasat pārtrauc Mans Viasat pakalpojuma sniegšanu Lietotājam:
6.1.1. pēc Lietotāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas, ko Lietotājs nosūta no savas Mans Viasat reģistrētās e-pasta adreses uz Viasat e-pasta adresi viasat@infomail.lv;
6.1.2. ja Viasat ir pārtraucis pakalpojuma sniegšanu Lietotājam Viasat elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;
6.1.3. ja Viasat rodas pamatotas šaubas par Mans Viasat nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;
6.1.4. ja Lietotājs neievēro šos Noteikumus.


7. Citi noteikumi


7.1. Viasat ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Mans Viasat pakalpojumu apjomu un sniegšanas kārtību, kā arī grozīt šos Noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot Viasat interneta mājas lapā www.viasat.lv.
7.2. Noteikumi stājas spēkā ar Mans Viasat lietošanas uzsākšanu un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
7.3. Lietotāja elektroniska piekrišana šiem Noteikumiem un Mans Viasat lietošana ir apstiprinājums tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem, Viasat paziņotajiem Noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un pilnībā piekrīt tiem.
7.4. Lietotājs piekrīt, ka Noteikumi tiek apstiprināti elektroniski.
7.5. Lietotājs piekrīt, ka, pamatojoties uz Noteikumiem, Lietotāja dotie rīkojumi tiek iesniegti un apstrādāti elektroniski. Lietotāja apstiprināts elektroniskais dokuments ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē.


 
Viasat kanāli:
Viasat:
Klientu apkalpošana:
Viasat citās valstīs: